Driver card màn hình NVIDIA GeForce 326.29 Beta

Hỗ trợ OpenGL 4.4 và GLSL 4.40 là tất cả những gì thay đổi trong phiên bản driver card màn hình NVIDIA GeForce 326.29 Beta. Chú ý: đây là phiên bản Beta nên có lỗi là điều không tránh khỏi, vui lòng backup driver cũ trước khi cài cái nầy

Tags: card màn hình driver NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 326.29 Beta hỗ trợ OpenGL 4.4

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 326.29 Beta hỗ trợ OpenGL 4.4

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 326.29 Beta chỉ hỗ trợ cho GPU thuộc dòng Fermi Kepler khi bạn muốn kích hoạt OpenGL 4.4 và GLSL 4.40. Dưới đây là danh sách các GPU được hỗ trợ đầy đủ:
++ Quadro Series: K600, K5000, K4000, K2000D, K2000, 6000, 600, 5000, 410, 4000, 400, 2000D, 2000
++ GeForce 700 Series: GTX Titan, GTX 780, GTX 770, GTX 760
++ GeForce 600 Series: GTX 690, GTX 680, GTX 670, GT 645, GT 640, GT 630, GT 620, GT 610, 605
++ GeForce 500 Series: GTX 590, GTX 580, GTX 570, GTX 560 Ti, GTX 560 SE, GTX 560, GTX 555, GTX 550 Ti, GT 545, GT 530, GT 520, 510
++ GeForce 400 Series: GTX 480, GTX 470, GTX 465, GTX 460 v2, GTX 460 SE v2, GTX 460 SE, GTX 460, GTS 450, GT 440, GT 430, GT 420, 405

Các phần mở rộng được ghi dưới đây là 1 trong các đặc điểm kỹ thuật chủ yếu của OpenGL 4.4 nhưng chúng cũng có thể được sử dụng trong trường hợp OpenGL 4.4 hỗ trợ các phần cứng khác.
Đối với phần cứng có khả năng hỗ trợ OpenGL 4:
++ ARB_buffer_storage
++ ARB_clear_texture
++ ARB_query_buffer_object
Đối với phần cứng có khả năng hỗ trợ OpenGL 3:
++ ARB_enhanced_layouts
++ ARB_multi_bind
++ ARB_texture_mirror_clamp_to_edge
++ ARB_texture_stencil8
++ ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev

Những phần mở rộng ARB mới được cung cấp:
Đối với dòng GeForce 6xx và các phần cứng ở trên:
++ ARB_bindless_texture
++ ARB_seamless_cubemap_per_texture
Đối với phần cứng có khả năng hỗ trợ OpenGL 4:
++ ARB_compute_variable_group_size
++ ARB_indirect_parameters
++ ARB_shader_draw_parameters
++ ARB_shader_group_vote
++ ARB_sparse_texture

Những phần mở rộng NV được cung cấp:
++ NV_blend_equation_advanced
++ NV_bindless_multi_draw_indirect
++ NV_gpu_program5_mem_extended

Download driver card màn hình NVIDIA GeForce 326.29 Beta