Driver card màn hình AMD Catalyst 13.9 WHQL

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.9 WHQL là phiên bản driver đầu tiên của AMD có logo chứng nhận tương thích với Windows 8.1. Tuy nhiên nó lại không hỗ trợ Frame Pacing hoặc tối ưu hóa AMD CrossFire™

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.9 WHQL

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.9 WHQL

Thông tin driver card màn hình AMD Catalyst 13.9 WHQL:
++ Driver Packaging Version: 13.152-130830a-162200C-ATI
++ Catalyst Version: 13.9
++ Direct3D Version: 9.14.10.0984
++ OpenGL Version: 6.14.10.12422
++ OpenCL Version: 10.0.1268.1
++ Catalyst Control Center Version: 2013.0815.818.13017

Hỗ trợ WDDM 1.3 dành cho:
++ AMD Accelerated Processors (“Kabini” & “Temash”) for Desktop, Notebook or Tablet PCs, including: A4-1200, A4-1250, A4-5000, A4-5100, A4-5150, A6-1450, A6-5200, A6-5250, A6-5350, E1-2100, E1-2200. E1-2500, E1-2600, E1-2650, E2-3000, E2-3100
++ AMD Accelerated Processors (“Richland”) for Desktop or Notebook PCs, including: A10-5700, A10-5745M, A10-5750M, A10-5757M, A10-5800B, A10-5800K, A8-5500, A8-5500B, A8-5545M, A8-5550M, A8-5557M, A8-5600K, A6-5345M, A6-5350M, A6-5357M, A6-5400B, A6-5400K, A4-5145M, A4-5150, A4-5300, A4-5300B
++ AMD Accelerated Processors (“Trinity”) for Desktop or Notebook PCs, including: A10-4600M, A10-4655M, A10-4677M, A10-5700, A10-5800B, A10-5800K, A8-4500M, A8-4555M, A8-4557M, A6-4400M, A6-4455M, A6-5400B, A6-5400K, A4-4300M, A4-4355M, A4-5300, A4-5300B
++ AMD Radeon HD 8000 Series
++ AMD Radeon HD 7000 Series
++ AMD Radeon HD 6000 Series
++ AMD Radeon HD 5000 Series

Hỗ trợ các tính năng của AMD như: AMD Eyefinity, OpenCL™, OpenGL, UVD, AMD Dual Graphics/AMD CrossFire Technology, AMD Overdrive™, AMD Catalyst Control Center/Vision Engine Control Center.

OpenGL có thể hỗ trợ từng User Profiles hoặc Catalyst Application Profiles:
++ Bạn có thể tạo từng profiles cho từng ứng dụng hoặc thiết lập sử dụng OpenGL.
++ Ứng dụng OpenGL có thể được sử dụng thông qua từng Catalyst Application Profile (cho cấu hình đơn GPU hoặc AMD CrossFire).

Tối ưu công nghệ AMD Enduro™: AMD Catalyst Control Center có thể hiển thị ứng dụng đang sử dụng GPU và khả năng tiết kiệm năng lượng của GPU

Những lỗi được sửa trong driver card màn hình AMD Catalyst 13.9 WHQL:
++ Lỗi nhấp nháy màn hình khi chơi Cry® 3.
++ Lỗi BSOD khi kích hoạt CrossFire từ AMD Catalyst Control Center sau khi gắn thêm card màn hình Radeon HD 7790 thứ 3.
++ Lổi BSOD ở Windows 8 khi tắc màn hình (idle hay sleep mode).
++ Lỗi AMD Catalyst Control Center khi tạo Eyefinity Group.
++ Biến mất con trỏ ở Windows 8 sau khi cài đặt AMD Catalyst Driver và khởi động hệ thống.
++ Cyberlink PowerDVD không chạy và hiện thông báo không thể trình chiếu film Blu-Ray ở chế độ Power Saving.
++ Không thể kích hoạt màn hình thứ 2 khi vô hiệu hóa chế độ Dual Graphics trong AMD Catalyst Control Center.
++ Sụt giảm nghiêm trọng khung hình khi trình chiếu nội dung Blu-Ray với việc kích hoạt thiết lập cao nhất trong AMD Catalyst Control Center.
++ Hiệu năng giảm khi di chuyển con trỏ trong game World of Warcraft trên nền DirectX 9.
++ Thiết lập Anti-aliasing và anisotropic filtering không đúng dù đã tạo profiles cho ứng dụng trong AMD Catalyst Control Center.
++ Ứng dụng trong Windows 8 Metro có số khung hình thấp khi kích hoạt Dual Graphic strong AMD Catalyst Control Center.

Yêu cầu hệ thống:
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
++ Windows 8 (32 & 64-bit versions)
++ Windows 7 (32 & 64-bit versions with SP1 or higher)

Tương thích các dòng GPU sau:
++ AMD Radeon™ HD 7900 Series
++ AMD Radeon HD 6500 Series
++ AMD Radeon HD 7800 Series
++ AMD Radeon HD 6410D Series
++ AMD Radeon HD 7700 Series
++ AMD Radeon HD 6370D Series
++ AMD Radeon HD 7660D Series
++ AMD Radeon HD 6310D Series
++ AMD Radeon HD 7560D Series
++ AMD Radeon HD 6300 Series
++ AMD Radeon HD 7300 Series
++ AMD Radeon HD 6200 Series
++ AMD Radeon HD 6900 Series
++ ATI Radeon HD 5900 Series
++ AMD Radeon HD 6800 Series
++ ATI Radeon HD 5800 Series
++ AMD Radeon HD 6700 Series
++ ATI Radeon HD 5700 Series
++ AMD Radeon HD 6600 Series
++ ATI Radeon HD 5600 Series
++ AMD Radeon HD 6550D Series
++ ATI Radeon HD 5500 Series
++ AMD Radeon HD 6530D Series
++ ATI Radeon HD 5400 Series
++ AMD Mobility Radeon™ HD 8000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 5400 Series
++ AMD Mobility Radeon HD 7000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 5100 Series
++ AMD Mobility Radeon HD 6900M Series
++ AMD Radeon HD 6620G Series
++ AMD Mobility Radeon HD 6800M Series
++ AMD Radeon HD 6520G Series
++ AMD Mobility Radeon HD 6300M Series
++ AMD Radeon HD 6480G Series
++ AMD Mobility Radeon HD 6300 Series
++ AMD Radeon HD 6380G Series
++ AMD Mobility Radeon HD 6200 Series
++ AMD Radeon HD 6310G Series
++ AMD Mobility Radeon HD 5800 Series
++ AMD Radeon HD 6250G Series
++ AMD Mobility Radeon HD 5700 Series
++ AMD Mobility Radeon HD 5600 Series
++ AMD PowerXpress™ enabled notebooks using AMD chipsets

Link download driver card màn hình AMD Catalyst 13.9 WHQL: Desktop 32bit/ Desktop 64bit/ Laptop 32bit/ Laptop 64bit.