Driver card màn hình NVIDIA Quadro 332.21 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 332.21 WHQL là phiên bản driver tiếp theo của dòng 331, là driver thứ 6 của dòng "Optimal Drivers for Enterprise". ODE là thương hiệu chứng nhận cho sự ổn định lâu dài thường dùng cho các đối tác OEM cũng như các khách hàng doanh nghiệp

Tags: driver card màn hình quadro

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 332.21 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 332.21 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 332.21 WHQL là dòng driver ODE đầu tiên hỗ trợ hoàn toàn cho Windows 8.1. Nó cũng hỗ trợ CUDA 6.0 cũng như OpenGL 4.4....1 số tính năng khác như: hỗ trợ CUDA 5.5, hỗ trợ Open Computing Language (OpenCL) 1.1 (cho dòng Quadro FX4600, FX5600, dòng Quadro FX x700 và các GPU mới hơn), hỗ trợ DirectX11.

Các dòng GPU được driver card màn hình NVIDIA Quadro 332.21 WHQL hỗ trợ:
++ Quadro Series: Quadro K6000, Quadro K5000, Quadro K4000, Quadro K2000, Quadro K2000D, Quadro K600, Quadro 6000, Quadro 5000, Quadro 4000, Quadro 2000, Quadro 2000D, Quadro 600, Quadro 410, Quadro 400
++ Quadro FX Series: Quadro CX, Quadro FX 370, Quadro FX 370 Low Profile, Quadro FX 380, Quadro FX 380 Low Profile, Quadro FX 570, Quadro FX 580, Quadro FX 1700, Quadro FX 1800, Quadro FX 3700, Quadro FX 3800, Quadro FX 4600, Quadro FX 4700 X2, Quadro FX 4800, Quadro FX 5600, Quadro FX 5800
++ Quadro Blade/Embedded Series: Quadro FX 370M, Quadro 500M, Quadro 1000M, Quadro 3000M, Quadro 4000M, Quadro FX 770M, Quadro FX 880M, Quadro FX 2800M, Quadro FX 3600M
++ Quadro NVS Series: Quadro NVS 290, Quadro NVS 295, NVS 510, NVS 315, NVS 310, NVS 300, Quadro NVS 420, Quadro NVS 450
++ GRID Series: GRID K2, GRID K1
++ NVS Series: Quadro NVS 290, Quadro NVS 295, NVS 510, NVS 315, NVS 310, NVS 300, Quadro NVS 420, Quadro NVS 450
++ Quadro Series (Notebooks): Quadro K5100M, Quadro K5000M, Quadro K4100M, Quadro K4000M, Quadro K3100M, Quadro K2100M, Quadro K3000M, Quadro K2000M, Quadro K1100M, Quadro K1000M, Quadro K610M, Quadro K510M, Quadro K500M, Quadro 5010M, Quadro 5000M, Quadro 4000M, Quadro 3000M, Quadro 2000M, Quadro 1000M
++ Quadro FX Series (Notebooks): Quadro FX 3800M, Quadro FX 3700M, Quadro FX 3600M, Quadro FX 2800M, Quadro FX 2700M, Quadro FX 1800M, Quadro FX 1700M, Quadro FX 1600M, Quadro FX 880M, Quadro FX 770M, Quadro FX 570M, Quadro FX 380M, Quadro FX 370M, Quadro FX 360M
++ Quadro NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 5100M, NVS 4200M, NVS 3100M, NVS 2100M, Quadro NVS 320M, Quadro NVS 160M, Quadro NVS 150M, Quadro NVS 140M, Quadro NVS 135M, Quadro NVS 130M
++ NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 5100M, NVS 4200M, NVS 3100M, NVS 2100M, Quadro NVS 320M, Quadro NVS 160M, Quadro NVS 150M, Quadro NVS 140M, Quadro NVS 135M, Quadro NVS 130M

Link download: Desktop 32bit/ Desktop 64bit/ Laptop 32bit/ Laptop 64bit