Driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.97 Beta Dev

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.97 Beta Dev sẽ hỗ trợ bạn sử dụng OpenGL 2015 ARB extensions và OpenGL ES 3.2 tùy theo GPU của bạn. Lưu ý rằng trong phiên bản nầy cũng đã hỗ trợ luôn cho Windows 10 và GPU GTX 950 mới ra mắt chưa được hỗ trợ đầy đủ

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.97 Beta Dev

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.97 Beta Dev

Bạn phải dùng các dòng GPU Fermi, Kepler hoặc Maxwell để được hỗ trợ hoàn toàn về OpenGL 2015 và OpenGL ES 3.2. Danh sách GPU được driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.97 Beta Dev hỗ trợ:
++ Quadro series: Quadro M6000, Quadro K6000, Quadro K5200, Quadro K5000, Quadro K4000, Quadro K4200, Quadro K2200, Quadro K2000, Quadro K2000D, Quadro K1200, Quadro K620, Quadro K600, Quadro K420, Quadro 6000, Quadro 5000, Quadro 4000, Quadro 2000, Quadro 2000D, Quadro 600, Quadro 410
++ GeForce 900 series: GeForce GTX 960, GeForce GTX 970, GeForce GTX 980, GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX Titan X
++ GeForce 700 series: GeForce GTX TITAN Z, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN, GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745, GeForce GT 740, GeForce GT 730
++ GeForce 600 series: GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 645, GeForce GT 640, GeForce GT 630, GeForce GT 620, GeForce GT 610, GeForce 605
++ GeForce 500 series: GeForce GTX 590, GeForce GTX 580, GeForce GTX 570, GeForce GTX 560 Ti, GeForce GTX 560 SE, GeForce GTX 560, GeForce GTX 555, GeForce GTX 550 Ti, GeForce GT 545, GeForce GT 530, GeForce GT 520, GeForce 510
++ GeForce 400 series: GeForce GTX 480, GeForce GTX 470, GeForce GTX 465, GeForce GTX 460 SE v2, GeForce GTX 460 SE, GeForce GTX 460, GeForce GTS 450, GeForce GT 440, GeForce GT 430, GeForce GT 420, GeForce 405

Danh sách các tiện ích mở rộng OpenGL 2015 ARB yêu cầu GPU dòng GeForce 900 trở lên:
++ ARB_post_depth_coverage
++ ARB_fragment_shader_interlock
++ ARB_texture_filter_minmax
++ ARB_sample_locations
++ ARB_shader_viewport_layer_array
++ ARB_sparse_texture2
++ ARB_sparse_texture_clamp

Danh sách các tiện ích mở rộng OpenGL 2015 ARB yêu cầu GPU dòng GeForce 700 trở lên:
++ ARB_gpu_shader_int64
++ ARB_shader_clock
++ ARB_shader_ballot

Danh sách các tiện ích mở rộng OpenGL 2015 ARB yêu cầu GPU dòng GeForce 400 trở lên:
++ ARB_ES3_2_compatibility
++ ARB_parallel_shader_compile
++ ARB_shader_atomic_counter_ops

Các tiện ích mở rộng dưới đây là 1 phần đặc điểm kỹ thuật cốt lõi của OpenGL ES 3.2 nhưng vẫn có thể sử dụng như là được hỗ trợ từ phần cứng nếu thấp hơn OpenGL ES 3.2:

++ KHR_debug
++ KHR_texture_compression_astc_ldr
++ KHR_blend_equation_advanced
++ OES_sample_shading
++ OES_sample_variables
++ OES_shader_image_atomic
++ OES_shader_multisample_interpolation
++ OES_texture_stencil8
++ OES_texture_storage_multisample_2d_array
++ OES_copy_image
++ OES_draw_buffers_indexed
++ OES_geometry_shader
++ OES_gpu_shader5
++ OES_primitive_bounding_box
++ OES_shader_io_blocks
++ OES_tessellation_shader
++ OES_texture_border_clamp
++ OES_texture_buffer
++ OES_texture_cube_map_array
++ OES_draw_elements_base_vertex
++ KHR_robustness
++ EXT_color_buffer_float

Link download driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.97 Beta Dev:
++ Download cho Windows XP (32-bit)
++ Download cho Windows XP (64-bit)
++ Download cho Windows 10 (32-bit)
++ Download cho Windows 10 (64-bit)
++ Download cho Windows 8, Windows 7 và Vista (32-bit)
++ Download cho Windows 8, Windows 7 và Vista (64-bit)