Driver card màn hình AMD Catalyst 14.8 WHQL

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.8 WHQL được phát hiện từ trang driver APU của AMD. Tuy nhiên, theo báo cáo của người dùng thì nó vẫn làm việc tốt với các loại card màn hình khác trên nền desktop và laptop của AMD

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.8 WHQL

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.8 WHQL

Thông tin driver card màn hình AMD Catalyst 14.8 WHQL:
++ Driver Packaging Version: 14.201.1008-140812a-175109C
++ Catalyst Version: 14.8
++ 2D Driver Version: 8.01.01.1407
++ Direct3D Version: 9.14.10.01044
++ OpenGL Version: 6.14.10.12968
++ Mantle Version: 9.1.10.0020
++ Catalyst Control Center Version: 2014.0812.1103.17905
++ Audio Driver: 9.0.0.9905
++ Link download: 32 bit / 64 bit

Hiện không có nhiều ghi chú về driver card màn hình AMD Catalyst 14.8 WHQL trừ những thông tin trên. Chú ý: driver chỉ dùng trên nền Windows 8.1 và Windows 7 phiên bản 32 bit lẫn 64 bit. 1 số dòng laptop OEM không sử dụng được driver nầy, vui lòng backup hệ thống trước khi cài đặt.