Driver card màn hình NVIDIA Quadro 340.43 Beta

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 340.43 Beta được phát hành cùng ngày với phiên bản driver GeForce 340.43 Beta

Tags: driver card màn hình NVIDIA Quadro

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 340.43 Beta

Driver card màn hình NVIDIA Quadro 340.43 Beta

Thông tin driver card màn hình NVIDIA Quadro 340.43 Beta:
++ Phiên bản: 340.43 Beta
++ Ngày phát hành: 17/06/2014
++ Hệ thống: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 32bit & 64bit
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Link download: Desktop 32bit/ Desktop 64bit/ Laptop 32bit/ Laptop 64bit

Những điểm mới của driver card màn hình NVIDIA Quadro 340.43 Beta:
++ Hỗ trợ tăng tốc phần cứng OpenCL khi dùng Windows Remote Desktop
++ Nâng cấp CUDA 6.5
++ Sữa lỗi tương thích với 1 số dòng Workstation
++ Vui lòng backup hệ thống trước khi nâng cấp driver
++ 1 số dòng laptop Dell phải cài đặt "Dell software update" trước khi dùng

Danh sách GPU được driver card màn hình NVIDIA Quadro 340.43 Beta hỗ trợ:
++ Quadro Series: Quadro K6000, Quadro K5000, Quadro K4000, Quadro K2000, Quadro K2000D, Quadro K600, Quadro 6000, Quadro 5000, Quadro 4000, Quadro 2000, Quadro 2000D, Quadro 600, Quadro 410, Quadro 400
++ Quadro Series (Notebooks): Quadro K5100M, Quadro K5000M, Quadro K4100M, Quadro K4000M, Quadro K3100M, Quadro K2100M, Quadro K3000M, Quadro K2000M, Quadro K1100M, Quadro K1000M, Quadro K610M, Quadro K510M, Quadro K500M, Quadro 5010M, Quadro 5000M, Quadro 4000M, Quadro 3000M, Quadro 2000M, Quadro 1000M
++ Quadro FX Series: Quadro CX, Quadro FX 370, Quadro FX 370 Low Profile, Quadro FX 380, Quadro FX 380 Low Profile, Quadro FX 570, Quadro FX 580, Quadro FX 1700, Quadro FX 1800, Quadro FX 3700, Quadro FX 3800, Quadro FX 4600, Quadro FX 4700 X2, Quadro FX 4800, Quadro FX 5600, Quadro FX 5800
++ Quadro FX Series (Notebooks): Quadro FX 3800M, Quadro FX 3700M, Quadro FX 3600M, Quadro FX 2800M, Quadro FX 2700M, Quadro FX 1800M, Quadro FX 1700M, Quadro FX 1600M, Quadro FX 880M, Quadro FX 770M, Quadro FX 570M, Quadro FX 380M, Quadro FX 370M, Quadro FX 360M
++ Quadro Blade/Embedded Series : Quadro 500M, Quadro 1000M, Quadro 3000M, Quadro 4000M, Quadro FX 370M, Quadro FX 770M, Quadro FX 880M, Quadro FX 2800M, Quadro FX 3600M
++ Quadro NVS Series: Quadro NVS 290, Quadro NVS 295, NVS 510, NVS 315, NVS 310, NVS 300, Quadro NVS 420, Quadro NVS 450
++ Quadro NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 5100M, NVS 4200M, NVS 3100M, NVS 2100M, Quadro NVS 320M, Quadro NVS 160M, Quadro NVS 150M, Quadro NVS 140M, Quadro NVS 135M, Quadro NVS 130M
++ GRID Series: GRID K2, GRID K1
++ NVS Series: Quadro NVS 290, Quadro NVS 295, NVS 510, NVS 315, NVS 310, NVS 300, Quadro NVS 420, Quadro NVS 450
++ NVS Series (Notebooks): NVS 5400M, NVS 5200M, NVS 5100M, NVS 4200M, NVS 3100M, NVS 2100M, Quadro NVS 320M, Quadro NVS 160M, Quadro NVS 150M, Quadro NVS 140M, Quadro NVS 135M, Quadro NVS 130M